Home

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Edison Projectmanagement B.V.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V.: ingeschreven bij de KvK voor Midden- Nederland , KvKnr: 08.1719.72

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. een offerte is gericht, aan wie door EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. personeel beschikbaar wordt gesteld en/of met wie EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. een overeenkomst sluit;

1.3 Kandidaat: iedere persoon die zich inschrijft en/of solliciteert bij EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. met als doel gedetacheerd en/of bemiddeld te worden;

1.4 Werving & Selectie ofwel bemiddeling: de bemiddeling van EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. tussen opdrachtgever en kandidaat met als doel deze partijen een arbeidsovereenkomst te laten aangaan.
1.5 Detachering: het inlenen van een kandidaat van EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. door de opdrachtgever voor bepaalde tijd of voor de duur van een project tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden.Artikel 2 Toepasbaarheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de aanbieding aan de opdrachtgever verstrekt.

2.2 Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen algemene voorwaarden worden door EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. niet aanvaard.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkingen en/of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. zijn overeengekomen.

2.4 De schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in de leden 1 en 3 van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.Artikel 3 Detachering

3.1 De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de gedetacheerde bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

3.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de gedetacheerde op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

3.3 De opdrachtgever kan de gedetacheerde slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. en de gedetacheerde daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

3.4 Tewerkstelling van de gedetacheerde in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. en de gedetacheerde daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 

3.5 De opdrachtgever zal aan de gedetacheerde de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt , is beschadigd of teniet gegaan.

3.6 EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de gedetacheerde zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de gedetacheerde.

3.7 EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die gedetacheerden zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

3.8 De opdrachtgever vrijwaart EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de uitzendonderneming als werkgever van de gedetacheerde - direct of indirect - terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

3.9 De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.Artikel 4 Werving & Selectie

4.1 EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. brengt, bij een geslaagde uitvoering van een opdracht tot Werving & Selectie, een honorarium in rekening, als volgt te berekenen: 25% van het bruto jaarsalaris (incl. 13e maand en vakantiegeld) waarbij een ondergrens van het jaarsalaris van € 30.000,- wordt gehanteerd. Dit honorarium vermeerderd met BTW wordt in een termijn gefactureerd tenzij anders is afgesproken met EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V.

4.2 De berekening van het honorarium is gebaseerd op het bruto jaarsalaris (incl. 13e maand en vakantiegeld) dat de geselecteerde kandidaat na indiensttreding bij de opdrachtgever gaat verdienen. Indien in de salarisopbouw sprake is van emolumenten in de vorm van bonussen dan worden hierover tussen opdrachtgever en EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. nadere afspraken gemaakt met als doel deze emolumenten in berekening van het honorarium te betrekken. Bij berekening van het honorarium van een deeltijdfunctie wordt uitgegaan van het bruto jaarsalaris in het geval het een fulltime functie zou betreffen.

4.3 Indien de door EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. geselecteerde kandidaat binnen een maand na indiensttreding niet meer bij opdrachtgever werkzaam is, zal 50% van het betaalde honorarium wat gefactureerd is terugbetaald worden door EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V.

4.4 De sollicitant wordt geacht te zijn geselecteerd nadat de opdrachtgever zijn/haar Curriculum Vitae of Resumé toegestuurd heeft gekregen, of indien sollicitant mondeling is voorgesteld door EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V.. Indien sollicitant aan opdrachtgever is voorgesteld/geselecteerd en aanvankelijk door opdrachtgever is afgewezen of aanvankelijk zelf het aanbod voor indiensttreding bij opdrachtgever heeft afgewezen en binnen zes maanden na introductiedatum door opdrachtgever wordt aangenomen, in welke hoedanigheid dan ook, is opdrachtgever aansprakelijk voor betaling van het volledige bedrag van het honorarium voortvloeiend uit deze dienstverlening en is het aan opdrachtgever te bewijzen dat sollicitant niet is aangenomen.

4.5 Indien opdrachtgever een schriftelijk arbeidsaanbod intrekt zonder dat dit de sollicitant kan worden verweten en nadat sollicitant het aanbod reeds heeft aanvaard, dient opdrachtgever het normale honorarium voor bemiddeling te betalen. Indien opdrachtgever een extra sollicitant aanneemt uit de door EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. voorgedragen sollicitanten zal voor deze bemiddeling het gebruikelijke honorarium in rekening worden gebracht.

4.6 Een opdracht tot het aantrekken van personeel geldt als een inspanningsverbintenis. Voor de beslissing met een door EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. voorgedragen sollicitant een arbeidsovereenkomst aan te gaan blijft opdrachtgever verantwoordelijk. Voor tekortkomingen van of veroorzaakte schade door voorgedragen sollicitanten aanvaart EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. geen aansprakelijkheid.

4.7 Door EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. worden geen garanties of waardeoordelen gegeven over een voorgedragen sollicitant, noch expliciet, noch impliciet. EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor het niet uitvoeren van of niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden door werknemer, noch voor het zich voordoen van verliezen, schade of vertragingen voortvloeiend uit het voordragen van de sollicitant of diens indiensttreding bij opdrachtgever.Artikel 5 Alle overeenkomsten

5.1 Betalingen geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.2 Eventuele bezwaren moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. zijn ingediend. Na deze termijn wordt opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

5.3 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand aan EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. verschuldigd, gerekend vanaf de overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is gehouden, naast eventuele kosten van een gerechtelijke procedure, wegens (buiten-)gerechtelijke incassokosten 15% van het openstaand factuurbedrag te betalen aan EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V..

5.4 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt of indien diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. verschuldigde bedrag – ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn- terstond opeisbaar. Opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

5.5 EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. is steeds gerechtigd, alvorens personeel ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen.

5.6 Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/of gemaakte kosten.

5.7 Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen EDISON PROJECTMANAGEMENT B.V. en opdrachtgever(s) gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden, of die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing. Ze worden beslecht door een ter zake bevoegde rechter.

Welkom bij Edison

Edison, een ambitieuze uitvinder met wel meer dan duizend patenten, moet wel een slimme doorzetter met een heel eigen stijl zijn geweest. Nu nog hebben we profijt van zijn licht en elektriciteit. Deze eigenschappen passen bij Edison Projectmanagement B.V., een bemiddelingsorganisatie voor technische talenten en bedrijven. Lees verder

Postadres                                      

Stationsplein  2
3844 KR HARDERWIJK

Bezoekadres
Koekoeksweg   2C 
8084 GM 't HARDE

T: 030-8897635
info@edisonbv.nl

Volg ons op
Alle vacatures
Over Edison  |  Nieuws  |  Medewerker in beeld  |  Sitemap  |  Algemene voorwaarden  |  Disclaimer  |  Powered by OTYS Recruiting Technology   |  Design by PXL Communicatie